خانه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش سامانه بانک اطلاعات املاک شباهنگ

خانه اصفهان رودک

سن بنا 99سال

1.1ميليارد
shabahang2248031-36245400

21/08/1398جزئیات

خانه اصفهان ارت

نوساز

2.2ميليارد
shabahang2248031-36245400

20/08/1398جزئیات

خانه اصفهان سه راه

سن بنا 99سال

1.3ميليارد
shabahang2248031-36245400

20/08/1398جزئیات

خانه اصفهان جانبازا

سن بنا 99سال

1.12ميليارد
shabahang2248031-36245400

20/08/1398جزئیات

خانه اصفهان وحید

نوبی-سن بنا 99سال

1.7ميليارد
shabahang2248031-36245400

02/07/1398جزئیات

خانه اصفهان شهرک ولی عص...

مالی-سن بنا 99سال

2.8ميليارد
shabahang2248031-36245400

01/07/1398جزئیات

خانه اصفهان امیر حمزه

نوبی-سن بنا 25سال

3.75ميليارد
shabahang2248031-36245400

01/07/1398جزئیات

خانه اصفهان چهار باغ با...

مالی جنوبی دو کله-سن بنا 17سال

3.3ميليارد
shabahang2248031-36245400

01/07/1398جزئیات

خانه اصفهان حکیم نظامی

نوساز

5.082ميليارد
shabahang2248031-36245400

01/07/1398جزئیات

خانه اصفهان حکیم نظامی

مالی- نوساز

2.6ميليارد
shabahang2248031-36245400

01/07/1398جزئیات

خانه اصفهان نظر شرقی

سن بنا 99سال

6.38ميليارد
shabahang2248031-36245400

01/07/1398جزئیات

خانه اصفهان توحید

نوساز

2.52ميليارد
shabahang2248031-36245400

01/07/1398جزئیات

خانه اصفهان سه راه نظر

نوبی-سن بنا 99سال

1.656ميليارد
shabahang2248031-36245400

01/07/1398جزئیات

خانه اصفهان وحید

مالی-سن بنا 99سال

1.17ميليارد
shabahang2248031-36245400

01/07/1398جزئیات

خانه اصفهان سه راه سیمی...

مالی- نوساز

shabahang2248031-36245400

31/06/1398جزئیات

خانه اصفهان حسین اباد

مالی- نوساز

750ميليون
shabahang2248031-36245400

30/06/1398جزئیات

خانه اصفهان ارتش

سن بنا 99سال

3.564ميليون
shabahang2248031-36245400

30/06/1398جزئیات

خانه اصفهان حکیم نظامی

مالی-سن بنا 1سال

shabahang2248031-36245400

27/06/1398جزئیات

خانه اصفهان ارتش

نوبی-سن بنا 99سال

770ميليون
shabahang2248031-36245400

27/06/1398جزئیات

خانه اصفهان ارتش

نوبی-سن بنا 7سال

2.3ميليارد
shabahang2248031-36245400

27/06/1398جزئیات

خانه اصفهان امیر حمزه

مالی-سن بنا 99سال

2.6ميليارد
shabahang2248031-36245400

27/06/1398جزئیات

خانه اصفهان شهرک امیریه...

نوبی- نوساز

2.6ميليارد
shabahang2248031-36245400

26/06/1398جزئیات

خانه اصفهان حکیم نظامی

مالی-سن بنا 99سال -قیمت متر مربع 800تومان

1.665ميليون
shabahang2248031-36245400

25/06/1398جزئیات

خانه اصفهان سه راه سیمی...

مالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 1.5ميليون

2.16ميليون
shabahang2248031-36245400

25/06/1398جزئیات

خانه اصفهان وحید

نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

448تومان
shabahang2248031-36245400

25/06/1398جزئیات

خانه اصفهان ارتش

نوساز

2.45ميليون
shabahang2248031-36245400

23/06/1398جزئیات

خانه اصفهان ارتش

ربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 12ميليون

3.492ميليارد
shabahang2248031-36245400

23/06/1398جزئیات

خانه اصفهان بلوار کشاور...

نوساز

1.35ميليون
shabahang2248031-36245400

23/06/1398جزئیات

خانه اصفهان ارتش

رقی-سن بنا 99سال -قیمت متر مربع 10ميليون

2.3ميليون
shabahang2248031-36245400

23/06/1398جزئیات

خانه اصفهان بلوار دانشگ...

نوبی- نوساز

6ميليارد
shabahang2248031-36245400

23/06/1398جزئیات

خانه اصفهان ارتش

مالی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 8ميليون

3.04ميليارد
shabahang2248031-36245400

23/06/1398جزئیات

خانه اصفهان بلوار کشاور...

رقی- نوساز

850ميليون
shabahang2248031-36245400

23/06/1398جزئیات

خانه اصفهان ارتش

نوساز

250ميليون
shabahang2248031-36245400

23/06/1398جزئیات

خانه اصفهان سه راه سیمی...

و نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.784ميليارد
shabahang2248031-36245400

23/06/1398جزئیات

خانه اصفهان بلوار کشاور...

مالی-سن بنا 18سال

750تومان
shabahang2248031-36245400

20/06/1398جزئیات

خانه اصفهان ارتش

نوبی-سن بنا 20سال

1.8ميليون
shabahang2248031-36245400

20/06/1398جزئیات

خانه اصفهان بلوار کشاور...

سن بنا 99سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

2.475ميليون
shabahang2248031-36245400

20/06/1398جزئیات

خانه اصفهان قائمیه

نوبی-سن بنا 5سال

1ميليارد
shabahang2248031-36245400

20/06/1398جزئیات

خانه اصفهان ارتش

نوبی-سن بنا 99سال -قیمت متر مربع 12ميليون

2.484ميليارد
shabahang2248031-36245400

20/06/1398جزئیات

خانه اصفهان حکیم نظامی

مالی-سن بنا 99سال

shabahang2248031-36245400

20/06/1398جزئیات

خانه اصفهان حکیم نظامی

نوبی-سن بنا 99سال

1ميليارد
shabahang2248031-36245400

20/06/1398جزئیات

خانه اصفهان ارتش

مالی-سن بنا 99سال

1.8ميليون
shabahang2248031-36245400

20/06/1398جزئیات

خانه اصفهان ارتش

مالی- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.48ميليون
shabahang2248031-36245400

20/06/1398جزئیات

خانه اصفهان گلزار

مالی-سن بنا 15سال

520تومان
shabahang2248031-36245400

20/06/1398جزئیات

خانه اصفهان ارتش

مالی جنوبی دو کله-سن بنا 99سال -قیمت متر مربع 12ميليون

159.6ميليون
shabahang2248031-36245400

20/06/1398جزئیات

خانه اصفهان سیمین

مالی-سن بنا 99سال

5ميليارد
shabahang2248031-36245400

20/06/1398جزئیات

خانه اصفهان بلوار کشاور...

مالی-سن بنا 99سال -قیمت متر مربع 6ميليون

1.5ميليون
shabahang2248031-36245400

20/06/1398جزئیات

خانه اصفهان بلوار کشاور...

مالی جنوبی دو کله-سن بنا 99سال -قیمت متر مربع 10ميليون

3.45ميليارد
shabahang2248031-36245400

20/06/1398جزئیات

خانه اصفهان ارتش

مالی- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

2.912ميليارد
shabahang2248031-36245400

20/06/1398جزئیات

خانه اصفهان ارتش

مالی-سن بنا 99سال -قیمت متر مربع 13ميليون

5.59ميليارد
shabahang2248031-36245400

20/06/1398جزئیات